I. Strany kupní smlouvy

 1. Na straně prodávajícího je stranou kupní smlouvy provozovatel internetového obchodu (e-shopu) XEVOS Solutions s.r.o., IČ:27831345, sídlo a provozovna: 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava, tel. č.: 591 140 315, internetové stránky: xevos.store, adresa pro doručování elektronické pošty: store@xevos.cz.
 2. Na straně kupující je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.
 3. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
 4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je zejména pro účely ochrany spotřebitele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek se podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a neplatí pro něj pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro spotřebitele.
 5. Kupujícím může být i zahraniční osoba; na Slovensko ale prodávající zboží nezasílá.

II. Charakteristika prodávaného zboží

V e-shopu je prodáván zejména hardware a software v rámci informačních technologií, ale také spotřební elektronika (zboží), určené pro evropskou a českou distribuci. Prodávající nabízí toto zboží umístěním nabídky na stránkách svého e-shopu. Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě.

III. Sdělení před uzavřením smlouvy pro kupující spotřebitele

1. S ohledem na charakter prodávaného zboží, kupující spotřebiteli sděluje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku (telefon, fax, e-mail) se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby,
 • prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím,
 • v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak,
 • ceny zboží a služeb jsou na e-shopu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
 • v případě odstoupení od smlouvy nese kupující spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za vrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
 • spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
 • spotřebitel může uplatnit stížnost u prodávajícího, příp. se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru,
 • údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě věcí s digitálními vlastnostmi nebo služeb s digitálním obsahem jsou uvedeny u jednotlivých nabízených věcí, případně v odkazu u těchto věcí.

2. Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží (viz dále čl. VII obchodních podmínek),

 • nebo posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • nebo poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
 • nebo první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Odstoupení kupující oznámí jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

3. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

 • dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (např. digitální obsah dodávaný on-line).

IV. Uzavření smlouvy a dodání zboží

 1. Vybrané zboží je možno objednat následujícími způsoby:
 • ústně (telefonicky)
 • písemně (faxem, poštou, e-mailem)
 • v internetovém obchodu elektronickou objednávkou.
 1. Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré formulářem předepsané údaje, případně ji kupující v součinnosti s prodávajícím doplní e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile objednávku vytvořenou kupujícím prodávající potvrdí v textové podobě elektronickou cestou v přiměřené době po uzavření smlouvy. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.
 2. Podáním objednávky stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 4. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení licence či služby.
 5. Prodávající odevzdá kupujícímu věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.
 6. Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 7. Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá věc kupujícímu – spotřebiteli v okamžiku, kdy mu věc předá dopravce.
 8. Je-li předmětem koupě digitální obsah, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení nebo jinak dohodnutým způsobem.
 9. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 10. Pokud kupující dodané zboží nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit náklady na poštovné a cenu dopravy a nahradit prodávajícímu škodu, která mu porušením povinnosti kupujícího případně vznikla.

V. Cena a platební podmínky

 1. Ceny nabízeného zboží uvedené v nabídce e-shopu jsou cenami konečnými zahrnujícími veškeré daňové a poplatkové povinnosti s výjimkou nákladů na dodání, viz níže článek IX Doprava zboží a nákladů na platbu.
 2. Kupující, který není spotřebitel, bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu.
 3. Platba kupní ceny může být uskutečněna předem bankovním převodem, platba prostřednictvím platební karty nebo dobírkou při dopravě zboží přepravní službou, nebo osobním odběrem v sídle, kde je možnost platit jak v hotovosti, tak platební kartou.

VI. Odpovědnost za vady a záruka, reklamační podmínky, záruční opravy

Vada věci a nebezpečí škody na věci

 1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
 4. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
 5. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 6. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Jakost věci při převzetí kupujícím spotřebitelem

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle odstavce 2 písm. b), prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv.
 2. Odstavec 2 se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Oznámení vady

 1. Jakmile kupující zjistí vadu, vytkne ji bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá, nebo ji podle jeho pokynů uschová nebo s ní jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 2. Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Při koupi použité věci může být doba pro vytknutí vady zkrácena až na jeden rok. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s příslušnými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení občanského zákoníku o záruce za jakost.
 1. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
 2. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle odstavců 2 a 3 neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

Práva z vadného plnění kupujícího spotřebitele

 1. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 3. Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.
 4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil.
 5. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
 6. Nepřevezme-li kupující věc v přiměřené době poté, co jej prodávající vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 obdobně.
 7. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2,
 • se vada projeví opakovaně,
 • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
 2. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
 4. Dokud prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.
 5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil.
 6. Práva z vadného plnění ze smlouvy o poskytování digitálního obsahu jsou dále upravena v § 2389j a násl.

Práva z vadného plnění kupujícího, který není spotřebitel, jsou upravena v § 1914-1925 a § 2099 – 2117 občanského zákoníku. Prodávající se zavazuje zprostředkovat na odebrané a řádně uhrazené zboží záruku výrobce v rozsahu, jak je uvedena v dodacím nebo záručním listě, na balení zboží nebo v reklamě. Doba trvání záruky je 12 měsíců bez ohledu na to, jakou záruku uvádí výrobce. To nevylučuje dohodu prodávajícího s kupujícím o poskytnutí delší záruky. Prodávající neručí za plnění závazku výrobce v případě vyšší moci, úředních rozhodnutí bránících plnění uvedených povinností, úpadku, konkurzu nebo likvidace výrobce. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou v důsledku vady zboží.

Záruční opravy, součinnost kupujícího

 1. Prodávající má zajištěný servis pro provádění záručních oprav v České republice.
 2. Je-li přístup do zařízení chráněn, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo uvést heslo k přístupu v popisu závady. V opačném případě nebude zboží přijato do reklamace. To samé se týká případu, kdy je na zařízení aktivována libovolná služba,, která ho zabezpečuje proti zcizení (např. služba Apple-Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další); kupující musí tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat.
 3. Prodávající požaduje, aby zařízení předané do reklamace bylo v tovární konfiguraci (nastavení). Pokud se tak nestane, bere kupující na vědomí, že servisním zásahem může dojít ke ztrátě dat, znehodnocení úpravy zařízení provedené kupujícím apod. Za tyto důsledky nenese prodávající odpovědnost. Kupující je informován, že k odstranění účtů výše uvedených služeb nestačí uvedení zařízení do továrního nastavení; účty musí kupující smazat ručně.

Reklamace vad zboží spotřebitelem

 1. Prodávající přijímá reklamaci ve své provozovně (sídle) na adrese: XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava.
 2. Spotřebitel může reklamaci uplatnit také přímo na adresu autorizovaného servisního střediska.
 3. Doporučuje se oznámit reklamaci na email: store@xevos.cz nebo využít reklamační formulář na adrese: https://xevos.store/reklamace-a-vraceni-zbozi/.
 4. Při uplatnění reklamace budeme potřebovat:
 • doklad o nákupu (doporučujeme fakturu nebo daňový doklad, postačí také kopie),
 • podrobný a výstižný popis závad a jejich projevů.,
 • doručit vadné zboží. Zboží zasílejte bez dobírky, jinak bude odmítnuto.
 1. Uplatnění reklamace prodávající spotřebiteli písemně potvrdí s uvedením data, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Stejně bude postupovat i jiná osoba určená k provedení opravy.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 3. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 4. V případě dotazů k reklamaci nás kontaktujte na e-mail: store@xevos.cz nebo na tel. čísle +420 591 140 315
 5. Ustanovení o reklamaci se přiměřeně použijí i pro postup prodávajícího v případě uplatnění práva z vadného plnění kupujícího, který není spotřebitel.
 6. V případě nespokojenosti spotřebitele se způsobem vyřízení reklamace, může spotřebitel spor řešit mimosoudní cestou a to tak, že se obrátí na ČOI (Českou obchodní inspekci), která za něj bude komunikovat ve věci sporu s prodávajícím (viz dále čl. XIII).

VII. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy

 1. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a jeho výkon je uvedeno v čl. III odst. 2 obchodních podmínek.
 2. Prodávající doporučuje využít Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je přístupný na webu e-shopu. Odstoupení prostřednictvím formuláře bude kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrzeno.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 6. Prodávající zdůrazňuje, že právo na odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel zejména z toho důvodu, že zboží koupil v e-shopu bez možnosti si ho prohlédnout a případně vyzkoušet, tedy tak, jak by mu bylo umožněno postupovat, kdyby zboží kupoval v obchodě. Pokud se rozhodne pro využití práva na odstoupení od smlouvy, předpokládá se, že po prohlídce zboží případně jeho vyzkoušení, o něj nemá zájem. Zboží tedy v zásadě není možné do odstoupení od smlouvy užívat. Pokud by v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, došlo ke snížení hodnoty zboží, nese za to spotřebitel odpovědnost; to nevylučuje odpovědnost spotřebitele za škodu způsobenou např. poškozením zboží.
 7. Zboží musí být vráceno v kompletním stavu tedy včetně jeho součástí a příslušenství, jinak není odstoupení od smlouvy účinné.
 8. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.
 9. Adresa pro zasílání oznámení o odstoupení od smlouvy: XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o kupujícím jsou prodávajícím zpracovávány, uchovávány a chráněny v souladu s platnými předpisy EU a České republiky, blíže viz Ochrana osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů.
 2. Používáním našich stránek souhlasíte se zpracováváním tvz. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že ve svém prohlížeči spustí funkci anonymního prohlížení viz Zásady cookies (EU).

IX. Doprava zboží

Doprava zboží se uskutečňuje Expresní balíkovou přepravou PPL, případně DPD a Toptrans. Výběr dopravce provádí prodejce. Ke koncové ceně zboží je připočítaná částka za přepravné ve výši 99,- Kč + 49,- Kč dobírka.

V případě Dopravy Zdarma je kupujícímu doručováno zboží prostřednictvím kurýrní společnosti DPD,PPL nebo TopTrans, výběr dopravce provádí prodejce.

Přepravní společnosti PPL a DPD a TopTrans doručují zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Je-li zboží na skladě, je expedováno nejpozději následující pracovní den od potvrzení objednávky.

WE|DO Point

Možnost vyzvednutí na výdejních místech sítí WE|DO Point.
Cena této služby je 99,- Kč + 49,- Kč dobírka. Je-li zboží na skladě, je doručeno na podací místo WE|DO Point nejpozději následující pracovní den od potvrzení objednávky. Upozorňujeme kupující, že doba dodání mezi podacím a výdejním místem může činit až 3 pracovní dny. Tato lhůta je čistě v režii dopravce – WE|DO Point.

Příprava zboží pro osobní odběr na adrese XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava je zpoplatněna částkou 29 Kč.

X. Heureka.cz a spotřebitelské recenze

Po odeslání objednávky mohou být údaje o objednávce odeslány na server Heureka.cz.

V internetovém obchodě poskytujeme přístup k hodnocení zboží. Autenticitu těchto recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a jsme tak schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od skutečného spotřebitele.

XI. Oprava faktury

Malé opravy nebo úpravy faktury, jako je třeba adresa, jsou možné do jednoho měsíce od jejího vystavení. Změna faktury z podnikatelské na spotřebitelskou, nebo naopak, není možná.

XII. Dárkové poukazy

Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu:

 1. Poukaz lze uplatnit pouze na internetovém obchodě www.xevos.store.
 2. Uplatnění dárkového poukazu probíhá zadáním unikátního kódu z poukazu v prvním kroku nákupního košíku po kliknutí na „Využít slevový poukaz“.
 3. Hodnota uvedená na poukazu bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě www.xevos.store.
 4. Poukaz není směnitelný za peníze, poukaz nelze rozměnit, hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
 5. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, může být v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 6. Poukaz je platný do data uvedeného na poukazu.
 7. Poukaz nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.
 8. Nákup zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami společnosti XEVOS Solutions, s.r.o.
 9. Kupující není oprávněn poukaz dále přeprodávat třetím osobám, v případě že tak i přes tento zákaz učiní, je plně odpovědný za případné škody, které třetím osobám vzniknou.

XIII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 1. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písm. s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., na ochranu spotřebitele, sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě řešení sporů z kupní smlouvy je dohodou stran určena příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla prodávajícího.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
 4. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 5. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost zveřejněním na webu prodávajícího dne 14.03.2023.