I. Účastníci kupní smlouvy

Na straně prodávající je účastníkem uzavřené kupní smlouvy provozovatel e-shopu XEVOS Solutions s.r.o., IČ:27831345, místo podnikání 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava, tel.č. 591 140 315. Na straně kupující může být účastníkem osoba fyzická i právnická, občan nebo podnikatel, osoba tuzemská či zahraniční.

Na Slovensko prodávající zboží nezasílá.

Spotřebitelem se rozumí občan nepodnikatel, příp. občan podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

II. Charakteristika prodávaného zboží

V eshopu je prodáván Hardware a Software pocházející jak ze zemí Evropské unie, zejména však z České distribuce opatřené pro použití v tuzemsku potřebným programovým vybavením. Prodávající nabízí toto zboží umístěním nabídky na stránkách svého eshopu.

III. Postup při uzavírání a plnění kupní smlouvy

Vybrané zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 • ústně (telefonicky)
 • písemně (faxem, poštou, e-mailem)
 • v internetovém obchodu elektronickou objednávkou.

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré předepsané údaje. Kupní smlouva je uzavřena doručením řádně vyplněné objednávky prodávajícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, náležitostí a potvrzení ze strany prodávajícího emailem nebo telefonicky.
Náklady na prostředky komunikace – telefon, email – se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby.

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které nebude mít žádné vady a bude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které se obecně u dané věci s ohledem na její povahu a prováděnou reklamu očekávají. Kupující není oprávněn požadovat ve své objednávce žádné zvláštní vlastnosti prodávané věci.

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu.

Podáním objednávky stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Převzetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí.

Pokud kupující uzavře kupní smlouvu a zboží dodané na jejím základě nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit náklady na poštovné a cenu dopravy.

IV. Ceny a platební podmínky

Ceny nabízeného zboží uvedené v nabídce eshopu jsou cenami konečnými zahrnujícími veškeré daňové a poplatkové povinnosti s výjimkou nákladů na dodání, viz níže článek Doprava zboží a nákladů na platbu.

Platba kupní ceny může být uskutečněna předem bankovním převodem, platba prostřednictvím platební karty nebo dobírkou při dopravě zboží přepravní službou, nebo osobním odběrem na pobočce prodávajícího – XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava, kde je možnost platit jak v hotovosti tak platební kartou.

V. Služby po prodeji, odpovědnost za vady, a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran z titulu odpovědnosti za vady se liší u smluv uzavřených prodávajícím s kupujícím, který není spotřebitelem a u smluv uzavřených s kupujícím, který je spotřebitelem.

Při prodeji kupujícímu, který není spotřebitelem – nakupuje při své podnikatelské činnosti (tzv. na IČO) se uplatní úprava odpovědnosti za vady vyplývající z ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se vada projeví později a za vady, které vznikly později, jestliže je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Rozlišují se vady představující porušení kupní smlouvy podstatným a nepodstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti prodávajícího, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal. Ostatní vady jsou nepodstatným porušením smlouvy.

 1. Pokud vada prodávané věci znamená podstatné porušení smlouvy, může se kupující domáhat:
  1. odstranění této vady dodáním nové věci
  2. odstranění této vady opravou věci;
  3. přiměřené slevy z kupní ceny;
  4. případně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

  Jestliže kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má prodávající práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva z vady věci kupující není oprávněn změnit bez souhlasu prodávajícího. To však neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

 2. V případě, že vadou prodané věci došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže by ke změně stavu věci došlo v důsledku prohlídky věci za účelem zjištění vady, nebo věc byla použita ještě před objevením vady, nebo kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu nezpůsobil, nebo prodal-li kupující věc před objevením vady nebo pozměnil-li ji při obvyklém použití přičemž v takovém případě vrátí prodávajícímu to, co se vrátit dá a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Jde-li o kupujícího, který je spotřebitelem, odpovídá mu prodávající za jakost při převzetí, tj. za to, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada na věci do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem na prodané zboží zákonnou záruku v rozsahu 24 měsíců od převzetí zboží dle § 2165 odst. 1 obč. zákoníku. Záruční doba pro kupujícího podnikatele činí 12 měsíců od data převzetí zboží. Tato záruka se nevztahuje na vadu, pro kterou byla při prodeji cena věci snížena, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře opotřebení při koupi věci nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující – spotřebitel může při uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodané věci požadovat:

 • výměnu vadné věci nebo vadné součásti věci za bezvadnou, avšak jen pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • není-li výměna věci za bezvadnou možná, může odstoupit od smlouvy, avšak jen není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit,
 • bezplatné odstranění vady,
 • nemůže-li kupující věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo může odstoupit od smlouvy,
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy, ani nepožádá o dodání nové bezvadné věci nebo její součásti, ani o opravu vady, může požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající má zajištěný servis pro provádění případných záručních oprav jak v České republice tak i v zahraničí EU.

Zasláním reklamace zákazník stvrzuje souhlas s reklamačním řádem.
V případě nespokojenosti spotřebitele se způsobem vyřízení reklamace, může spotřebitel spor řešit mimosoudní cestou a to tak, že se obrátí na ČOI (Českou obchodní inspekci), která za něj bude komunikovat ve věci sporu s obchodníkem.

Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple – Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat (odstranit). V opačném případě má společnost XEVOS Solutions s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě bude reklamační řízení zahájeno, až kupující splní povinnost uvedenou výše v tomto ustanovení. Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem.

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (email, telefon) má právo odstoupit od takové smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, prostřednictvím formuláře na adrese: https://xevos.store/reklamace-a-vraceni-zbozi/

Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

K oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory. (§ 1820/1, písm. f) obč. zák.)

Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Zboží by mělo být vráceno v kompletním stavu, v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Pokud již není možné zboží vrátit v původním stavu, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Zásilky s dobírkou budou odmítnuty a zaslány zpět. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat tento svůj nárok na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

Kupující, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (na firmu s uvedením identifikačního čísla) nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů bez uvedení důvodu, toto právo přísluší jen spotřebiteli.
Adresa pro zasílání odstupu do 14 dnů zasílejte na adresu: XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava.

VII. Ochrana dat

Informace o kupujících jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu a na žádost též kupujícímu.

Používáním našich stránek souhlasíte se zpracováváním tvz. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že ve svém prohlížeči spustí funkci anonymního prohlížení.

VIII. Doprava zboží

Doprava zboží se uskutečňuje Expresní balíkovou přepravou PPL, případně DPD a Toptrans. Výběr dopravce provádí prodejce. Ke koncové ceně zboží je připočítaná částka za přepravné ve výši 99,- Kč + 45,- Kč dobírka.

V případě Dopravy Zdarma je kupujícímu doručováno zboží prostřednictvím kurýrní společnosti DPD,PPL nebo TopTrans, výběr dopravce provádí prodejce.

Přepravní společnosti PPL a DPD a TopTrans doručují zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Je-li zboží na skladě, je expedováno nejpozději následující pracovní den od potvrzení objednávky.

Uloženka.cz

Možnost vyzvednutí na výdejních místech sítí Uloženka.cz.
Cena této služby je 99,- Kč + 45,- Kč dobírka. Je-li zboží na skladě, je doručeno na podací místo Uloženky nejpozději následující pracovní den od potvrzení objednávky. Upozorňujeme kupující, že doba dodání mezi podacím a výdejním místem může činit až 3 pracovní dny. Tato lhůta je čistě v režii dopravce – Uloženky.

Příprava zboží pro osobní odběr na adrese XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava je zpoplatněna částkou 29 Kč.

IX. Heureka.cz

Po odeslání objednávky mohou údaje o objednávce odeslány na server Heureka.cz.

X. Oprava faktury

Malé opravy nebo úpravy faktury, jako je třeba adresa, jsou možné do jednoho měsíce od jejího vystavení. Změna faktury z podnikatelské na spotřebitelskou, nebo naopak, není možná.

XI. Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XII. Reklamační řád

Kupující musí dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (ihned), nejpozději do 10 dnů od přijetí zboží, informovat prodávajícího o zjištěných závadách na email: store@xevos.cz

Při žádosti o reklamaci vyplňte reklamační formulář na adrese: https://xevos.store/reklamace-a-vraceni-zbozi/ po přijetí reklamace Vás budeme informovat o jejím průběhu. V případě dotazů nás kontaktujte na email: store@xevos.cz nebo na tel. čísle +420 591 140 315. 

Možnosti procesu reklamace (dle konkrétního druhu zboží):
 1. Vyplnění reklamačního formuláře a odeslání zboží na naši adresu (XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava) 
 2. Kupující předává reklamaci osobně na naši pobočce (XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava) 
 3. Zboží určené k reklamaci je od kupujícího vyzvednuto a zavedeno do procesu reklamace.
 4. Kupující může oprávněnou reklamaci zaslat přímo na adresu autorizovaného servisního střediska nebo výrobce.

Upozorňujeme kupujícího, že i přes výše uvedené možnosti je kupující oprávněn reklamaci předat osobně na naši pobočce (XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava) nebo podat poštou (jiný přepravce) na reklamační adresu: XEVOS Solutions s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00, Ostrava. Pro co nejrychlejší a nejefektivnější způsob vyřízení reklamace však doporučujeme kontaktovat prodávajícího na uvedených kontaktech a domluvit se individuálně na způsobu předání.

Vyjádření a protokoly záručních oprav uplatňovaných samostatně zákazníkem nebudou akceptovány.

Povinnost kupujícího
 • Prokázat nabytí zboží nebo doložit doklad o nákupu (doporučujeme fakturu nebo daňový doklad, postačí také kopie).
 • Nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
 • Zaslat vadné zboží.
 • Reklamace zasílat bez dobírky – zásilky poslané s dobírkou budou odmítnuty a vráceny zpět.
Povinnosti prodávajícího

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí zboží k reklamaci, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

XIII. Dárkové poukazy

Podmínky pro uplatnění dárkového poukazu:

 1. Poukaz lze uplatnit pouze na internetovém obchodě www.xevos.store
 2. Uplatnění dárkového poukazu probíhá zadáním unikátního kódu z poukazu v prvním kroku nákupního košíku po kliknutí na „Využít slevový poukaz“.
 3. Hodnota uvedená na poukazu bude odečtena z ceny nákupu v internetovém obchodě www.xevos.store
 4. Poukaz není směnitelný za peníze, poukaz nelze rozměnit, hodnotu poukazu je možné vyčerpat pouze jednorázovým nákupem.
 5. U zboží, na jehož nákup byl uplatněn dárkový poukaz, může být v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo v případě oprávněné reklamace vrácena částka prostřednictvím náhradního dárkového poukazu.
 6. Poukaz je platný do data uvedeného na poukazu.
 7. Poukaz nemůže být nijak nahrazen v případě ztráty.
 8. Nákup zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami společnosti XEVOS Solutions, s.r.o.
 9. Kupující není oprávněn poukaz dále přeprodávat třetím osobám, v případě že tak i přes tento zákaz učiní, je plně odpovědný za případné škody, které třetím osobám vzniknou.

XIV. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

telephone
Po - Pá 8:00 - 17:00 hod.
envelope
Dotazy a připomínky
sent email
Odebírejte aktuality
A neunikne vám žádná sleva