I. Základní informace

V rámci tohoto dokumentu uvádíme veškeré důležité informace týkající se zpracování osobních údajů, které nám jako kupující poskytujete při nákupu na internetovém obchodu www.xevos.store. Provozovatelem internetového obchodu www.xevos.store a zároveň správcem osobních údajů (dále též „správce“) je společnost XEVOS Solutions s.r.o. se sídlem 28. října 1584/281, Hulváky, 709 00 Ostrava, IČ 278 31 345, zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 37006 (dále též „společnost XEVOS“). Osobní údaje kupujících (dále též „zákazník“ nebo „subjekt údajů“), jejichž osobní údaje společnost XEVOS zpracovává, jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále též „obecné nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

II. Přesnost osobních údajů

Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat správce o změně ve svých osobních údajích.

III. Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to:

  • identifikační údaje jako je jméno a příjmení, příp. dodatek u podnikající fyzické osoby, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ, kontaktní údaje, tj. e-mail a telefonní číslo (osobní údaje) a dále údaje o uskutečněném nákupu. Tyto údaje jsou zpracovávány pro účely plnění smlouvy, informování kupujícího a vystavení daňového dokladu. Právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je jejich nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Tyto údaje jsou nutné pro uzavření smlouvy. Jejich neposkytnutí může vést k nemožnosti uzavření smlouvy.
  • identifikační údaje jako je jméno, příjmení, číslo občanského průkazu případně cestovního pasu subjektu údajů, případně jiné identifikační a kontaktní údaje mohou být společností XEVOS vyžadovány a zpracovávány za účelem identifikace osoby při vracení peněžitého či nepeněžitého plnění z důvodu zániku smluvního vztahu (např. zrušení kupní smlouvy z důvodu odstoupení), při převzetí výhry v soutěži pořádané společností XEVOS, nebo při vyzvednutí zboží, a s tím související ochrany stran před vydáním plnění neoprávněné osobě. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem správce.

Osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost XEVOS vztahuje. Osobní údaje a údaje o historii zákazníkem učiněných objednávek, uskutečněných nákupů a uplatněných reklamací, mohou být zpracovávány pro účely vedení internetového uživatelského účtu zákazníka; právním základem zpracování těchto údajů pro uvedený účel je souhlas udělený zákazníkem. Osobní údaje kupujících mohou být zpracovávány pro účely přímého marketingu, tj. zejména zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb společnosti XEVOS; právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti XEVOS. Účastníte-li se soutěže nebo ankety pořádané společností XEVOS mohou být uvedené údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu na základě Vámi uděleného souhlasu. Místa, kde dochází k vyzvednutí zboží zákazníkem a jsou takto označena jsou z bezpečnostních důvodů monitorována; dochází tak proto k zaznamenání a zpracování fyzické podoby zákazníka. Identifikační údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu mohou být společností XEVOS zpracovávány za účelem ochrany jejího majetku, života a zdraví osob. V odůvodněných případech mohou být předány orgánům veřejné moci. Tyto záznamy jsou pořizovány v omezené kvalitě a jsou v pravidelných krátkodobých intervalech likvidovány. Právním základem zpracování těchto údajů je v tomto případě oprávněný zájem společnosti XEVOS. Při používání našich webových stránek www.xevos.store společnost XEVOS z vašeho prohlížeče přijímá a zaznamenává informace, které mohou zahrnovat osobní údaje (např. IP adresu). v podrobnostech se o pravidlech postupu (např. soubory cookies) dozvíte zde: https://xevos.store/zasady-cookies-eu/. Právním základem zpracování výše uvedených údajů pro dané účely je souhlas udělený subjektem údajů, respektive oprávněný zájem správce pro účely základní analýzy návštěvnosti webových stránek.

IV. Doba uložení

Osobní údaje budou uloženy u společnosti XEVOS po dobu, která je vyžadována platnými právními předpisy, není-li doba takto stanovena tak po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování či po dobu nezbytnou pro uplatnění a výkon našich právních nároků. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání vašeho souhlasu se zpracováním. Zásadně platí, že údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

V. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou v nezbytně nutné míře předávány:

  • smluvní partnerům, pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera;
  • poskytovatelům úvěrů, a to v případech kdy společnost XEVOS spolupracuje při financování nákupu zboží s poskytovatelem úvěrů, např. se společnosti ESSOX s. r. o.
  • pro hodnocení nákupu v případě udělení souhlasu subjektům oslovujícím zákazníky za účelem získání hodnocení;
  • poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
  • poskytovatelům servisních, poštovních a přepravních služeb;
  • poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sdělení;
  • poskytovatelům účetních, daňových a právních služeb, za účelem plnění našich zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro uplatnění a ochranu právních nároků v soudním, mimosoudním či správním řízení;
  • orgánům veřejné moci (některé osobní údaje a na vyžádání).

Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti XEVOS, ledaže k tomu mají zákonný důvod.

VI. Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

VII. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

VIII. Právo na opravu osobních údajů

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nepřesně či neúplně, máte možnost využít svého práva na opravu osobních údajů.

IX. Právo na výmaz osobních údajů

Pokud je splněna některá z podmínek v obecném nařízení, máte právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut). V takovém případě nám vzniká povinnost zlikvidovat osobní údaje. Jde například o situace, kdy dochází ke zpracování osobních údajů, ačkoli již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, pokud odvoláte souhlas a neexistuje-li žádný další právní důvod pro zpracování, nebo pokud byly zpracovány protiprávně.

X. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, v případech stanovených Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Jedná se zejména o případy, kdy (a) popíráte přesnost vašich osobních údajů, (b) vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, (c) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste (d) vznesl/a námitku podle následujícího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

XI. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

XII. Uplatnění práv

Výše uvedená práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: store@xevos.eu oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: 8uscbud).

XIII. Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.